Ingenstans Musik

Ingenstans Musik (”Nowhere Music”) är en serie kompositioner som kommer att publiceras digitalt på olika Internetplattformar 2020-2021. Samlingen kommer att innehålla ny, opublicerad musik från Guis tid som musiker 1971-2021. Alternativa inspelningar kommer att ingå. Mestadels gjorda på gamla analoga inspelare från 70- och 80-talet när revolutionen för de oberoende etiketterna började. Gui deltog i den galna, oberoende skivbolagsrörelsen med sina ”BizaVoz” (1984), ”Viking Productions” (1990), ”Myself Records” (1995) ”MMP-Mallon Music Productions” (1997). Nu fortsätter den gamla upproriska traditionen med Ingenstans Musik och TIS-Text Image & Sound (2018).

Titeln ”Ingenstans musik” är en metafor för en önskan om frihet och självständighet. En subversiv väg för att inte underkasta sig det ekonomiska trycket från den så kallade ”marknaden”, den dominerande monolitiska enheten.

The ”Nowhere Music” title is a metaphor for a desire of freedom and independence. A subversive way of not submitting to the economic pressures of the so called ”market”, the dominant monolithic entity.

Ingenstans Musik (Swedish for ”Nowhere Music”) is a series of music pieces and songs that will be released digitally on various Internet platforms in 2020-2021. There will be music from Gui’s folky 70’s and world music in Ingenstans Folkmusik.

This compilation will include many new unpublished pieces from 50 years of Gui’s musical activities (1971-2021). Alternative recordings will be included. Mostly made on old analogue recorders from the 70’s and 80’s, when the revolution of the independent labels began. Gui participated in the gallant crazy independent record labels movement with his ”BizaVoz” (1984), ”Viking Productions” (1990),  ”Myself Records” (1995) ”MMP-Mallon Music Productions” (1997) and now, continuing this old rebellious tradition with his TIS-Text Image and Sound (2018).